Sản phẩm

Bảo trì hệ thống

Bảo trì hệ thống tin học bao gồm việc bảo dưỡng, chăm sóc các thiết bị tin học về phần cứng (máy tính, máy in …) và phần mềm (hệ…