Các dự án tư vấn và khách hàng tiêu biểu

TT

Tên khách hàng

Gói thầu/ Dự án

1.       

Văn phòng tỉnh ủy Sơn La

–   2016: Tư vấn lập dự án Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động  của các cơ quan đảng tỉnh Sơn La giai đoạn 2015-2020

2.       

Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc Phòng

–   2016: Tư vấn khảo sát và lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình ứng dụng CNTT trong cơ quan Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng giai đoạn 2016-2018

3.       

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

–   2016: Tư vấn giám sát thi công dự án Mua sắm thiết bị và phần mềm của dự án “Tổ chức và quản lý giao dịch hợp đồng tương lai tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội”

4.       

Ủy ban dân tộc

–   2016: Tư vấn thẩm tra tính hiệu quả và khả thi dự án “Cơ sở dữ liệu thống kê về KT-XH của 53 dân tộc thiểu số”

5.       

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

–   2015: Tư vấn GSTC Đầu tư nâng cấp Thư viện Trường Đại học Xây dựng thành một thư viện Đại học hiện đại phục vụ chiến lược đổi mới căn bản và toàn diện công tác giáo dục Đại học sau năm 2015

6.       

Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex)

–   2015: Tư vấn quy trình lập và quản lý dự án đầu tư CNTT, Thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của dự án Triển khai hệ thống hóa đơn điện tử tại tập đoàn xăng dầu Việt Nam

7.       

Báo Quân đội nhân dân – Tổng cục Chính trị

–   2015: Tư vấn Khảo sát, Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Hiện đại hóa cơ quan Báo Quân đội nhân dân giai đoạn 2015 -2018”

–   2015: Tư vấn Lập thiết kế thi công và Tổng dự toán dự án “Hiện đại hóa cơ quan Báo Quân đội nhân dân giai đoạn 2015 -2018”

–   2015: Tư vấn giám sát thi công giai đoạn I dự án “Hiện đại hóa cơ quan Báo Quân đội nhân dân giai đoạn 2015 -2018”

8.       

Công ty TNHH MTV quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC)

–   2015: Khảo sát và lập dự án“Hệ thống máy chủ, thiết bị ngoại vi và sao lưu phục hồi dữ liệu.

9.       

Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

–   2015: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng hệ thống bù trừ thanh toán chứng khoán phái sinh

–   2015: Lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu các gói thầu: “Thiết kế thi công, cung cấp và xây lắp hệ thống phần mềm thanh toán, bù trừ chứng khoán phái sinh (EPC)”, “Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin phục vụ hoạt động nghiệp vụ thanh toán, bù trừ chứng khoán phái sinh” và “Tư vấn giám sát thi công dự án Đầu tư xây dựng hệ thống bù trừ, thanh toán chứng khoán phái sinh”; Thiết kế thi công và tổng dự toán gói thầu “Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin phục vụ hoạt động nghiệp vụ thanh toán, bù trừ chứng khoán phái sinh”.

10.  

Cục CNTT- Kho Bạc nhà nước

–   2015: Tư vấn giám thi công dự án Nâng cấp và triển khai chương trình thanh toán điện tử Liên kho bạc trong điều kiện vận hành TABMIS;

–   2013: Lập thiết kế thi công và dự toán, tổng dự toán dự án nâng cấp và triển khai KTKB đề kiểm soát chi tiết lĩnh vực an ninh quốc phòng;

–   2012: Tư vấn chuẩn bị đầu tư dự án “Nâng cấp, triển khai hệ thống kế toán NSNN cho kiểm soát chi đối với các đơn vị quan hệ ngân sách thuộc khối An ninh – Quốc phòng

11.  

Cục CNTT, Tổng cục Thuế

–   2015: Tư vấn Thiết kế thi công tổng dự toán Dự án Nâng cấp các ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế qua mạng đáp ứng yêu cầu mới của cải cách chính sách, quy trình, nghiệp vụ quản lý thuế năm 2015.

–   2015: Tư vấn khảo sát và lập dự án “Nâng cấp và triển khai rộng hệ thống trao đổi thông tin giữa cơ quan Thuế và cơ quan Tài nguyên môi trường”

–   2014: Tư vấn khảo sát và lập dự án “Triển khai mở rộng một số dịch vụ thuế điện tử (eTax Service)”

–   2014: Tư vấn Giám sát thi công thực hiện dự án “ Nâng cấp và triển khai ứng dụng tích hợp thông tin giữa các cấp và đơn vị bên ngoài”

–   2014: Tư vấn Giám sát thi công thực hiện dự án “Nâng cấp và triển khai dự án an toàn bảo mật”

–   2013:  Tư vấn khảo sát và lập dự án “Nâng cấp hệ thống ứng dụng hiện có đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ mới trong năm 2013”

–   2013: Tư vấn khảo sát và lập dự án “Nâng cấp và triển khai thí điểm dịch vụ thuế điện tử”

12.  

Ban quan Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập internet công cộng tại Việt Nam.

–   2015: Tư vấn giám sát thi công gói thầu “Nâng cấp Website dự án phục vụ cung cấp nội dung cho người sử dụng và xây dựng phần mềm quản lý thư viện số cho các thư viện Tỉnh”

13.  

Bệnh viện Trung ương Huế

–   2015: Tư vấn khảo sát và lập dự án “Triển khai hệ thống công nghệ thông tin Telemedicine kết nối Bệnh viện Trung ương Huế
và 7 bệnh viện vệ tinh

14.  

Văn Phòng Quốc Hội

–   2015: Tư vấn lập Báo cáo NCKT và TKTC Tổng dự toán dự án “Nâng cấp hệ thống trang tin nội bộ Intranet của Văn phòng Quốc hội”

–   2013: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT các gói thầu “Cung cấp hạ tầng kỹ thuật, phần mềm nội bộ và cơ sở dữ liệu” và gói thầu: “Thuê dịch vụ hosting kênh nội hạt Metronet” thuộc dự án “Nâng cấp trang thông tin điện tử Quốc hội thành cổng thông tin điện tử Quốc hội”

–   2013: Tư vấn Giám sát thi công thực hiện gói thầu “Cung cấp hạ tầng kỹ thuật, phần mềm nội bộ và cơ sở dữ liệu” và gói thầu: “Thuê dịch vụ hosting kênh nội hạt Metronet” thuộc dự án “Nâng cấp trang thông tin điện tử Quốc hội thành cổng thông tin điện tử Quốc hội”

15.  

Đài tiếng nói Việt Nam

–   2015: Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu cung cấp đường truyền cho hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến thuộc Dự án Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến.

16.  

Ban QLDA xây dựng cơ sở dữ liệu Nông thôn mới – Bộ NNPTNT

–       2015: Tư vấn thẩm tra Báo cáo điều chỉnh Thiết kế thi công và Tổng dự toán cho Dự án đầu tư: Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

17.  

Trung tâm bảo hiểm tài liệu lưu trữ Quốc gia

–   2015: Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu “Mua sắm tài sản” và gói thầu “Cung cấp vật tư, hóa chất” năm 2015” thuộc Đề án Bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia;

18.  

Báo Lao động, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam

–   2014-2015: Tư vấn lập BCNCKT dự án “Xây dựng Cổng thông tin điện tử đa phương tiện Công đoàn Việt Nam”;

–   2015: Tư vấn lập Thiết kế thi công và Tổng dự toán “Xây dựng Cổng thông tin điện tử đa phương tiện Công đoàn Việt Nam”

19.  

Sở Giáo Dục và Đào tạo Hà Nội

–   2016: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT để lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm thiết bị phòng học ngoại ngữ các trường tiểu học năn 2016.

–   2014: Tư vấn lập HSMT; phân tích, đánh giá HSDT để lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 01 “Mua sắm thiết bị phòng học ngoại ngữ các trường  THPT, TCCN” của Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2014.

–   2012: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT để lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án “Cung cấp lắp đặt máy chiếu cho 119 trường trực thuộc Sở giáo Dục và Đào tạo Hà Nội” và dự án “Cung cấp, lắp đặt màn hình thông minh cho các trường trung học và phổ thông trực thuộc Sở Giáo Dục Hà Nội”

20.  

Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai

–   2014: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu “Mua sắm thiết bị phòng học tương tác thông minh thí điểm cho các trường THPT và một số trường THCS, tiểu học có chất lượng cao để nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh Lào Cai” của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai năm 2014.

21.  

Sở Tài chính Hà Nội

–   2014: Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, dự án “Hệ thống bảo mật và an ninh mạng cho các phòng TCKH quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội”.

22.  

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

–   2014: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT để lựa chọn nhà thầu cho gói thầu  “Mua sắm bản quyền phần mềm diệt virus năm 2015 cho BHXH các tỉnh, thành phố theo phương thức tập trung”;

–   2013: Tư vấn lập phương án mua sắm cho gói thầu “Mua sắm phẩn mềm diệt virus cho Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố năm 2013 theo phương thức tập trung”

23.  

Công ty TNHH MTV khai tác CTTL Bắc Đuống

–   2014 Tư vấn khảo sát, thiết kế dự toán Hạng mục: Mua sắm trang thiết bị thực hiện quy trình vận hành thuộc Dự án “Cải tạo, nâng cấp sông Ngũ Huyện Khê thuộc hệ thống thủy nông Bắc Đuống”

24.  

Ban quản lý dự án cải cách quản lý tài chính công (PMFRP), Bộ Tài chính

–   2013: Tư vấn cung cấp hỗ trợ xây dựng phương án khả thi, lộ trình, yêu cầu kỹ thuật và hồ sơ mời thầu mua sắm Cổng thông tin điện tử TABMIS (TABMIS Portal)

25.  

Thông tấn xã Việt Nam

–   2013: Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi cho Dự án “Triển khai ứng dụng công nghệ mới xây dựng hệ tác nghiệp thông tin đa phương tiện của TTXVN ”

26.  

Cục Tin học và Thống kê Tài chính, Bộ Tài chính

–   2012: Tư vấn lập dự án “Nâng cấp cổng thông tin điện tử Bộ Tài Chính và tích hợp dịch vụ công điện tử”

–   2011: Tư vấn lập báo cáo khảo sát, xây dựng yêu cầu kỹ thuật, nghiệp vụ cho ứng dụng Quản lý cán bộ Bộ Tài chính theo mô hình tập trung.

27.  

Ban Quản lý các dự án Công nghiệp CNTT – Bộ Thông tin và Truyền thông

–   2012: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT các gói thầu (07 gói thầu) thuộc Dự án “Hỗ trợ địa phương xây dựng, hoàn thiện sản phẩm phần mềm nguồn mở theo Quyết định 112/QĐ-TTg ngày 20/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ”

–   2012: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập thiết kế thi công-tổng dự toán Dự án “Hỗ trợ địa phương xây dựng, hoàn thiện sản phẩm phần mềm nguồn mở theo Quyết định 112/QĐ-TTg ngày 20/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ”

28.  

Học viện Hành chính

–   2012: Tư vấn lập Báo cáo Thiết kế thi công – Tổng dự toán dự án “Xây dựng phần mềm quản lý thư viện”

29.  

Hội đồng quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới, Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam

–   2011: Tư vấn lập báo cáo NCKT, lập TKTC-TDT, lập HSMT và đánh giá HSDT lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án “Xây dựng CSDL về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới”

30.  

Trung tâm Ứng dụng CNTT, Đại học quốc gia Hà Nội

–   2010: Xây dựng hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu cho dự án “Xây dựng Cổng thông tin điện tử Đại học quốc gia Hà Nội”

31.  

Trung tâm Tin học và Thống kê, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

–   2011: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình cho dự án “Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ NNPTNT giai đoạn I”;

–   2010: Thẩm định Báo cáo Thiết kế thi công – Tổng dự toán dự án “Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ NNPTNT giai đoạn I”2007: Thẩm định Thuyết minh điều chỉnh báo cáo NCKT dự án “Ứng dụng CNTT phục vụ CNH, HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn, giai đoạn 1”

32.  

Ban quản lý dự án “Xây dựng mạng kinh doanh điện tử cho một số doanh nghiệp quy mô lớn”, Cục TMĐT và CNTT, Bộ Công thương

–   2010: Giám sát công tác lập dự án đầu tư xây dựng mạng kinh doanh điện tử cho một số doanh nghiệp quy mô lớn

33.  

UBND Quận Ba Đình

–   2008: Tư vấn quản lý và giám sát thi công dự án “Phát triển ứng dụng CNTT tại Quận Ba Đình giai đoạn 2”

34.  

Trung tâm CNTT, Bộ Giao thông Vận tải

–   2004: Báo cáo nghiên cứu khả thi – Trung tâm tích hợp dữ liệu của Bộ Giao thông Vận tải;

–   2004: Thiết kế kỹ thuật tổng dự toán – Trung tâm tích hợp dữ liệu của Bộ Giao thông Vận tải

35.  

Cục phục vụ ngoại giao đoàn, Bộ Ngoại giao

–   2004: Tư vấn xây dựng đề án Phần mềm quản lý nhân sự

Lên đầu trang