Tư vấn Phát triển chiến lược CNTT-TT

Đồng hành với khách hàng chuẩn bị kế hoạch trung và dài hạn về CNTT, xây dựng mô hình tương lai và lộ trình để phát triển các chiến lược thực tế nhằm tận dụng tốt nhất các cơ hội và lợi ích có được từ xu hướng toàn cầu hóa, sự phát triển của công nghệ và những phức tạp trong hoạt động ngày nay để mang lại hiệu quả hoạt động ở mức cao nhất.

htc1

Với các mô hình chuẩn đã thành công trên thực tiễn thế giới, với những mong muốn của khách hàng, khả năng thực tại, chúng tôi sẽ cùng khách hàng lựa chọn các mô hình phù hợp, có tầm nhìn dài hơi và xây dựng lộ trình phù hợp với các nguồn lực hiện có của khách hàng, kế hoạch hành động để hiện thực hóa chiến lược tạo ra các giá trị cốt lõi mới cho khách hàng.

Lên đầu trang