Tư vấn Phát triển nhân lực CNTT-TT

Quản lý Nguồn nhân lực giúp gia tăng giá trị cho khách hàng. Để cung cấp các dịch vụ này, chúng tôi có một đội ngũ chuyên gia của chúng tôi với năng lực và kinh nghiệm chuyên sâu. Ðó là các chuyên gia tư vấn về quản lý nguồn nhân lực và chuyển đổi cơ cấu, các luật sư am hiểu các qui định pháp luật về lao động, việc làm và công nghệ, các xu hướng để cùng khách hàng xây dựng năng lực con người phù hợp, các yêu cầu về công nghệ và quy trình, điều chuyển nguồn ngân lực hay tái cơ cấu tổ chức nhằm thúc đẩy sự chuyển mình của tổ chức trong nền kinh tế tri thức.

htc3

Lên đầu trang